Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

SmartPort Projecten & Impact

Impactverhalen

Smart Shipping- impactverhaal SmartPort

Smart Shipping- impactverhaal SmartPort

Technologische innovaties volgen elkaar in een rap tempo op. Dit geldt ook voor de maritieme sector. SmartPort heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken ondersteund op het gebied digitalisering in de scheepvaart. De resultaten van de verschillende onderzoeken maken...

Lees meer
Elektrificatie – impactverhaal SmartPort

Elektrificatie – impactverhaal SmartPort

In dit impactverhaal van SmartPort, ligt de focus op de elektrificatie van het Haven Industrieel Complex. De verduurzaming van de Rotterdamse haven. Er is een drastische reductie nodig van CO2 in de Rotterdamse haven. Om CO2 te reduceren moeten in 2030 elektrificatie...

Lees meer
Kade van de Toekomst – impactverhaal SmartPort

Kade van de Toekomst – impactverhaal SmartPort

In de serie impactverhalen van SmartPort; aanjager van haveninnovatie Slimme kademuren in de Rotterdamse Haven Stel je voor dat fysieke inspectie van kades tot een minimum worden gereduceerd. Sensoren monitoren de conditie van je kade en bepalen of je meer goederen of...

Lees meer

Roadmap Smart Energy & Industry

Programma Grondstoffentransitie
Doel: We zijn klaar voor het gebruik van nieuwe grondstoffen!

Capcom

Naar een Clean Agro Pellet Commodity, een gestandaardiseerd en duurzaam biomassa-handelsproduct.

Deep Decarbonisation Pathways

Vier scenario’s die in het Rotterdamse havengebied leiden tot een terugdringing van CO₂-uitstoot in 2050, variërend van 30% tot 98%.

DDP bottom-up  – Power-2-Hydrogen

De productie en het gebruik van duurzame waterstof is een belangrijke factor in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. Is de grootschalige toepassing van duurzame H₂ haalbaar en zo ja hoe?

CCU landscaping 

Carbon Capture and Usage (CCU) biedt overlevingskansen in de energietransitie. In de nieuwe markten die CCU met zich mee brengt kan Rotterdam voorop lopen.

Programma Elektrificatie industrieel cluster
Doel: We weten nu hoe we producten kunnen maken met elektriciteit!

Electrons to Chemical Bonds (E2CB)

Door de elektrolyse-technologie te verbeteren (efficiëntie, materiaalgebruik) wordt hernieuwbare energie beter gebruikt en kunnen we efficiënt schone chemicaliën en synthetische brandstoffen produceren.

Power-2-Fuels

Welke synthetische brandstoffen zijn kansrijk als het gaat om toepassing in zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart in de Nederlandse mainports? En hoe kunnen ze, gezien de klimaatdoelstellingen, versneld worden ontwikkeld en uitgerold?

Wind op Zee

Wind op zee levert in 2050 een enorm overschot aan schone elektriciteit. Welke mogelijkheden biedt deze duurzame energie de Rotterdamse haven?

DDP  – Power-2-Gas-2-Refineries

Is de inzet van duurzame waterstof in raffinageprocessen technisch en economisch haalbaar?

Electrons to chemicals (E2C)

Grootschalige elektrificatie van de productie van brandstoffen en basischemicaliën levert een toonaangevend duurzaam chemisch cluster op.
Flexnet

Bedrijven in het Botlekgebied zijn van elkaar afhankelijk: bedrijven die restwarmte produceren leveren die aan het cluster, andere bedrijven nemen het af. Wat is de impact van elektrificatie van bedrijfsprocessen?

Governance van het havenindustrieel complex en klimaatdoelstellingen

Betere inrichting van governance en processen, zoals vergunningverlening, levert een bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelstelling.

Programma Energie-infrastructuur
Doel: Onze energie-infrastructuur is klaar voor de energietransitie!

Systeemintegratie Energie

Systeemintegratie maakt het mogelijk om in het havengebied optimaal te profiteren van het aanbod van duurzame energie terwijl de continuïteit van bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft.

Roadmap Smart Logistics

Programma Data-gedreven logistiek
Doel: Datadeling en automatisering helpen verstoringen in het vervoer snel op te lossen!

CO2reopt – Optimization of rail assets on corridors

Gezocht wordt naar een tool waarmee de inzet van materieel (locomotieven en wagons) bepaald kan worden en de tactische planning van assets verbeterd kan worden.

Dafoe – data voor tijdige afhandeling e-commerce

Het project Dafoe (Data for compliance e-commerce) onderzoekt hoe, gezien de toename van het aantal e-commerce-zendingen de inzet van data de douane kan helpen om tijdige afhandeling van goederentransporten te waarborgen.

Voorspellen van verkeersstromen met behulp van logistieke data

De onderzoeken FT Maas (Freight Traffic Management as a service) en ToGrip (GRIP on freight TRIPS) bekijken wat de combinatie van verkeersdata en logistieke data kan opleveren voor het voorspellen van verkeersstromen.

Synchrogaming

Om kennis te maken met aspecten van synchromodaal vervoer en deze te doorleven, wordt gebruik gemaakt van serious gaming, in dit geval: synchrogaming.

ETA predictor zeeschepen

Een goede Estimated Time of Arrival (ETA) voorspeller voor de aankomsttijd van binnenkomende zeeschepen in het Rotterdamse havengebied, maakt het mogelijk alle processen die op de aankomst volgen beter af te stemmen.

Spoorinnovatie

Innovaties maken het spoorvervoer in het havengebied efficiënter en maken het spoor tot een aantrekkelijk, volwaardig alternatief tussen de andere modaliteiten.

Truck Platooning

Bij truck platooning rijden vrachtauto’s geautomatiseerd en direkt achter elkaar in kleine konvooien, wat zorgt voor betere verkeersdoorstroming, hogere verkeersveiligheid, besparing op brandstof en afname van CO2-uitstoot.

Deep sea call size – grotere zeeschepen

Voor vervoer van containers worden steeds grotere schepen gebruikt. Welke gevolgen heeft dat op de vaarroutes en havenactiviteiten?

Eureca

Welke trends en ontwikkelingen zijn er op gebied van slimme koelcontainers, de zogenaamde reefercontainers?

Voorspeller verblijfstijden binnenvaart

Kan de havenverblijftijd van containerbinnenvaartschepen op basis van beschikbare data voorspeld worden?

Transsonic

Een zelforganiserende containersector levert een beter gezamenlijk product: hogere betrouwbaarheid, tijdwinst en kostenverlaging.

Binnenvaarthubs

Binnenvaarthubs kunnen bijdragen aan het terugdringen van congestie in de binnenvaart.

Programma Zelforganisatie

 

Doel: Goederen en vervoersmiddelen bepalen zelf de beste route naar de klant (op basis van bijvoorbeeld prijs, gewenste afleverdatum en minste emissies)!

STAD en Catalyst: connected automated transport

Het project STAD (Spatial and Transport Impacts of Automated Driving) en het programma Catalyst bekijken aspecten van autonoom rijden en connected driving. Voor SmartPort ligt daarbij de focus op truck platooning.

Fysiek internet en Zelforganisatie

Met scenario’s wordt de werking onderzocht van Physical Internet (PI), een vervoersmodel dat uitgaat van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten. Zelforganisatie kijkt naar zelforganisatie-opties en hun effecten.

Indeep

Hoe kunnen innovaties in logistiek tot werking worden gebracht? Het project moet een tool leveren die het innovatie-speelveld in beeld brengt en een game die specifiek kijkt naar de stakeholders bij truck platooning.

Blockchain voor havenlogistiek

Kan blockchain techniek worden ingezet in havenlogistiek? Wat zijn praktische toepassingen ervan?

GS1 voor gestandaardiseerde begrippen havenlogistiek

Standaardisatie van begrippen in havenlogistiek kan de efficiëntie in de haven verhogen. Is het opstellen van een lijst met eenduidige definities mogelijk middels GS1?

Smart ships

Sensoren aan boord van schepen maakt deze slimmer en vormt de basis om autonoom te gaan varen. De door de sensoren gegenereerde data bieden ook veel toepassingsmogelijkheden voor andere partijen.

Roadmap Futureproof Port Infrastructure

Programma Kade van de toekomst
Doel: Ik weet dat de kade nog jaren mee kan en restcapaciteit heeft!

Kade van de toekomst

Sensoren op kademuren leveren data over de conditie van de kade. Onderhoud kan daarmee efficiënter en tegen lagere kosten. De data tonen ook hidden capacities, wat betere benutting mogelijk maakt.

Programma Efficiënt Baggeren
Doel: In Rotterdam kunnen schepen door slib varen!

Varen door slib

Er is een nieuwe, verbeterde methode om de doorvaarbaarheid van waterwegen te bepalen. Hierdoor  kunnen schepen dieper steken zonder extra baggerwerkzaamheden en kosten.

Programma Nautisch verkeersmanagement
Doel: Wij zijn klaar voor autonoom varende schepen in de haven!

Nautisch verkeersmanagement

Door het gebruik van nieuwe nautische verkeersmodellen kan de vlotheid en veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven verbeteren worden.

Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering heeft effect op de waterstanden van waterwegen. Met kennis van die effecten kunnen de juiste maatregelen genomen worden om waterwegen bevaarbaar te houden.

Programma Ruimtegebruik haven:
Doel: We kunnen gebieden veel sneller gereed maken voor nieuwe economische activiteiten!

Port Constructor

Port constructor is een serious game, een spelomgeving waarin de speler inzicht krijgt in wat er komt kijken bij het beheren en het ontwikkelen van een haven.

Trends en ontwikkelingen en hun effect op maritieme infrastructuur

Inzicht in trends en ontwikkelingen biedt betere beslisinformatie bij investeringen in maritieme infrastructuur.

Overkoepelende projecten:

innovatie-ecosysteem Rotterdam

Haven Innovatie Barometer 2018

De Haven Innovatie Barometer laat zien hoe het innovatieve klimaat zich ontwikkelt in de Rotterdamse haven.

World Port City Index

De World Port City Index brengt de ontwikkeling van de Rotterdamse havengerelateerde zakelijke dienstverlening, zoals toeleveranciers, advocatuur, verzekeraars, in beeld.

Benchmark innovatie-ecosystemen

Vergelijkend internationaal onderzoek waaruit blijkt dat Rotterdam grote potentie heeft om een sterk innovatie district te ontwikkelen.

Haven Innovatie Barometer 2016

De Haven Innovatie Barometer laat zien hoe het innovatieve klimaat zich ontwikkelt in de Rotterdamse haven.

Next Generation Waterfronts

De ontwikkeling van een hybride havengebied vraagt om gezamenlijke sturing en optreden van stakeholders met uiteenlopende belangen. Hoe organiseer je deze governance?

Direct contact

Meer informatie?

Wilt u een afspraak of meer informatie over onze projecten? Of wenst u onze SmartPort Community NewsLetter te ontvangen?

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.