DDP - Power-2-Gas-2-Refineries

Onderzoek: 2017

Is de inzet van duurzame waterstof in raffinageprocessen technisch en economisch haalbaar?

 

Onderzoek

In raffinageprocessen wordt nu waterstof gebruikt die is geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen. Door TNO is de technische en economische haalbaarheid onderzocht van de inzet van duurzaam geproduceerde waterstof in die processen. Ook is gekeken of voor deze transitie aanpassing van regelgeving benodigd is.
Een belangrijke technische focus van het onderzoek lag op de electrolysers die nodig zijn voor de productie van groene waterstof voor de raffinaderij. Naar diverse leveranciers in de markt zijn requests for information uitgezet, met uiteenlopende variaties in de specificaties. Zo is inzicht verkregen in de reële kosten en opbrengsten van investeringen in electrolysers.

Kansen

  • Uitstoot beperking – Er komt naast het bijmengen van biobrandstof een extra mogelijkheid om de productie van transportbrandstoffen te verduurzamen en de CO2-uitstoot van well to wheel te beperken.
  • Meer kennis electrolysers – Welke effecten zien we bij grotere volumes per electrolyser (efficiëntie neemt toe) en grotere aantallen apparaten (productieprijs van apparaten daalt). Wat betekent dit voor de business cases?
  • Opstap naar bredere toepassing – De inzet van waterstof is in alle Deep Decarbonisation Pathways cruciaal. De toepassing van duurzame waterstof in raffinage kan een opstap zijn naar bredere toepassing van duurzame waterstof.

Uitdagingen

  • Wie wordt eigenaar van wat – Welke stakeholder wordt eigenaar van de electrolyser, wie van de waterstof, en wie van het gehele proces?
  • Regelgeving – Europese regelgeving schrijft expliciet de bijmenging van biobrandstof voor. Als deze regelgeving zou worden omgezet in een doelregeling, met als inzet beperking van CO2-uitstoot, dan zou het gebruik van groene waterstof op een gelijkwaardige manier in business cases kunnen worden ingezet. Daarnaast is met de huidige regelingen het uitstoten van CO2 nu niet duur. Het rondkrijgen van concurrerende business cases rond duurzame alternatieven is daardoor moeilijk. Aanpassing van de regelingen kan hierin helpen.
  • Opschaling noodzakelijk – De markt voor elektrolyse-apparaten is nu nog een niche markt, de apparatuur is nog duur.
  • Samenwerking in de keten – De inzet van waterstof in raffinage kent een samengestelde business case, waarbij verschillende partijen met verschillende belangen elkaar moeten vinden en nieuwe samenwerkingen moeten aangaan.

Impact – effecten

  • De productie van transportbrandstoffen wordt verduurzaamd – De CO2-uitstoot van well to wheel wordt beperkt. Brandstofemissies van individuele voertuigen zijn niet op te vangen, vergroening aan de voorkant (well-to-tank) is hiervoor een goede alternatieve oplossing.
  • Nieuwe samenwerking – Er ontstaan nieuwe samenwerkingen en nieuwe verdienmodellen.
  • De governance van nieuwe ketens / supply chains wordt ingericht.

Partners

BP, Havenbedrijf Rotterdam, Joulz, TNO, Uniper.

DDP - Power-2-Gas-2-Refineries

“Dit project, waarin groene waterstof wordt gemaakt door elektrolyse van windpieken, duwt de Rotterdamse haven naar een duurzame toekomst.”

P2G2Ref Consortium (BP, Uniper, Joulz)

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.